Proiecte Erasmus

Resurse

Oportunităţi

Vorbe cu Tîrg

Tips for carrying out a training course

joi, 14 decembrie 2017

The success of a training course is the result of a long preparation. Here you can find some useful tips:

Before the training

 
• Plan everything in advance: agenda, working team, space, materials necessary, eventual local transport, accommodation etc.
• Analyse the motivation, educational background and expectation of each participant. It’s important to have a homogeneous group in terms of motivations and skills, in order to deliver a successful TC.
• Before the arrival send all the useful information to the participants, taking in consideration the multicultural aspects and special needs.

During the training

 
• Follow a gradual learning flow! After an introductory session (presentation of the project, team and participants), it is good to introduce the main topics (e.g.: urban garden and youth work) and, after, details of each topic.
• Once you talk about gardening, bear in mind the idea of the garden as an educational and social tool! It is a training for youth workers willing to use the gardening in their work, not a training for individuals eager to set up an own private garden!
• Interchange theoretical and practical sessions in order to keep high the motivation and concentration. Especially organize gardening activities, putting in practice what was learned.
• Stimulate creativity and diversity! As the participants are coming from different countries, and especially if they are from different continents, give them enough space to meet and exchange personal and professional ideas and knowledge.
• Plan several study visits! Especially for the urban gardening topic, it’s very welcomed to know close-up any reality dealing with gardening: community garden, cooperatives, NGO’s etc.
• Put yourself in their shoes—or seats. Give frequent breaks, especially for half-day or all-day sessions.
• Encourage participation. Make the session lively by engaging participants in the learning process.
• Solicit feedback on the training session and organize a daily evaluation! It will help to track motivation, the learning path and see if the session succeeds or not.
• Following daily evaluation of the participants and working team, revise the programme!
• Organize public local gardening activities! Valorise your intercultural group, giving the opportunity to run a local activity in a public space, such as a square, garden or any green area. Local people will become more interested and motivated to take bottom–up initiative with the participants of the training! Such public activity will be practical result of the training as well as a small gift to the local community from the hosting group.
• Last day, make a final evaluation with the participants; get feedback about all the framework of the training carried out: agenda, logistics, learning outcomes, results, potential follow-up activities etc. You will take in consideration it during the follow–up activities with the working team.


After the training

 
• Make a final evaluation with the working team, paying attention also to the working methods used and their impact! The success of a new training is based on the deep evaluation of the previous one.
• Give visibility to the success of your training course! Use testimonies, video, pictures of the programme and places visited! It will help to have a more long and deep impact at local and transnational levels. Your experience could be taken as an example and replicated by other youth workers.
• Provide to the participants a certificate of participation.


Source: plantingcities.eu

Youth Wiki - o nouă platformă pentru tineri

miercuri, 13 decembrie 2017

Wiki pentru tineri (Youth Wiki) este enciclopedia online a Europei în domeniul politicilor naționale pentru tineret. Platforma prezintă o bază de date cuprinzătoare a structurilor, politicilor și acțiunilor naționale care sprijină tinerii. Aceasta acoperă cele opt domenii principale de acțiune identificate în Strategia UE pentru tineret 2010-2018: educația și formarea, ocuparea forței de muncă și spiritul antreprenorial, sănătatea și bunăstarea, participarea, activitățile de voluntariat, incluziunea socială, tineretul și lumea, precum și creativitatea și cultura.

Ce este Wiki pentru tineri?
Wiki pentru tineret este o platformă online care oferă informații despre politicile de tineret ale țărilor europene.

Obiectivul principal al Youth Wiki este sprijinirea cooperării europene bazate pe dovezi în domeniul tineretului. Acest lucru se realizează prin furnizarea de informații privind politicile naționale în sprijinul tinerilor - într-un mod prietenos și actualizat în mod continuu - în urma adoptării unui cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului 2010-2018 (Strategia UE pentru tineret).

Scopul general este de a ajuta Comisia Europeană și statele membre în luarea deciziilor prin furnizarea de informații privind stadiul actual al reformelor și inițiativelor. Colectarea de informații calitative permite, de asemenea, schimbul de informații și abordări inovatoare și poate susține activitățile de învățare reciprocă.

În prezent, 27 de țări participă la Wiki pentru tineret.

Care este conținutul paginilor Wiki ale tinerilor?

 
Conținutul Wiki-ului pentru tineret este alcătuit din prioritățile politice stabilite de Comisia Europeană și de statele membre în cadrul cooperării europene în domeniul tineretului.

În special, acesta este dezvoltat în vederea sprijinirii angajamentelor majore la nivel european și a evoluției politicilor pentru domeniile de acțiune identificate în Strategia UE pentru tineret.

Informațiile sunt furnizate și actualizate anual de corespondenții naționali (NC), desemnați de guvernele fiecărei țări participante. Este esențial calitativ și permite analiza reformelor și tendințelor în orientările politice din țările participante.

Principala sursă de informații constă în documente oficiale provenite de la autoritățile naționale de nivel înalt din domeniul tineretului, adică autoritățile responsabile cu politica de tineret din fiecare țară.

De asemenea, NC se referă la studii, sondaje, analize sau evaluări efectuate direct de către autoritățile publice sau comandate centrelor de cercetare, experților, grupurilor de reflecție și altor instituţii similare.


Informaţii despre România, se găsesc AICI.

Satele și orașele mici, catalizatori pentru dezvoltarea rurală

miercuri, 6 decembrie 2017

Acest raport a fost publicat de Comitetul Economic şi Social European şi este realizat de Tom Jones. Noi am găsit utile informaţiile ce vizează provocările şi oportunităţile din satele şi oraşele mici, cu atât mai mult cu cât misiunea noastră ca organizaţie e dezvoltarea comunităţilor mici. 

"1. Concluzii și recomandări

Concluzii

1.1    CESE (Comitetul Economic şi Social European) consideră că, în ciuda creșterii dezechilibrelor demografice și a declinului activității economice tradiționale, în numeroase sate și orașe mici există suficiente dovezi de bune practici care să justifice optimismul cu privire la un viitor durabil în multe așezări rurale, dacă nu chiar în toate. Aceste așezări pot reprezenta un catalizator pentru o regenerare rurală mai amplă și durabilă.

1.2    Totuși, optimismul depinde de un efort global și susținut, care să implice cetățeni și resurse financiare la toate nivelurile de guvernare și în toate cele trei sectoare: privat, public și societatea civilă.

Recomandări

1.3    CESE susține pe deplin inițiativa „Sate inteligente” a Comisiei Europene, în special în lumina promisiunilor referitoare la cooperarea dintre direcțiile generale ale CE. Programele de dezvoltare rurală naționale și regionale, pe care DG AGRI le gestionează în comun cu statele membre, joacă un rol esențial, însă nu vor putea niciodată investi suficiente resurse în această inițiativă fără realizarea unor investiții publice naționale, regionale sau locale. CESE ia notă de faptul că este în curs de elaborare un aviz al Comitetului Regiunilor cu privire la Inițiativa „Sate inteligente” și sprijină aceste lucrări .

1.4    Banda largă de mare viteză - mobilă și fixă - este esențială pentru ca satele și orașele dezvoltate în mod inteligent să poată spera la dezvoltare economică și socială și ea trebuie să fie pe deplin accesibilă, astfel cum se garantează în contextul „testării în mediul rural”, descrisă în Declarația de la Cork 2.0 din 2016.

1.5    Serviciile publice implicate în educație, formare, sănătate și asistență socială, precum și în îngrijirea copiilor, ar trebui să fie accesibile, integrate și inovatoare în ceea ce privește utilizarea progreselor tehnologice.

1.6    Autoritățile de planificare din zonele rurale ar trebui să promoveze proceduri care să permită renovarea clădirilor nefolosite din sate și micile orașe, garantând taxe comerciale scăzute pentru întreprinderile noi și compensații financiare provenite din proiectele privind comerțul cu amănuntul din zonele periferice ale localităților. Atunci când se pun la dispoziție astfel de clădiri renovate, trebuie avute în vedere nevoile organizațiilor neguvernamentale locale, precum și cele ale sectorului public și privat.

1.7    Conectivitatea slabă între rețelele de transport reprezintă o altă provocare; se recomandă partajarea mijloacelor de transport și utilizarea autobuzelor și a autovehiculelor aflate în proprietatea comunității atunci când sectorul privat se retrage.

1.8    Ori de câte ori este posibil, angajatorii ar trebui să fie încurajați să sprijine munca la distanță și să conștientizeze beneficiile potențiale ale încheierii de parteneriate rural/urban. Contribuția agroturismului și a turismului rural, activitățile legate de sănătate și brandingul produselor agricole și al produselor artizanale locale, precum și extinderea catalogului de evenimente culturale și istorice sunt foarte importante în acest context. Cu sprijinul programului de dezvoltare rurală, antreprenorii au posibilitatea de a atrage investiții străine, precum și de a concepe și de a comercializa produse cu valoare adăugată.

1.9    Guvernanța la nivelul cel mai apropiat de cetățean este o problemă națională sau regională. Cu toate acestea, satele și orașele mici au nevoie de capacitare, de competențe sporite și de acces la resursele financiare, pentru a îndeplini și susține dorințele cetățenilor lor.

1.10    LEADER și grupurile de acțiune locală ar trebui să fie pe deplin susținute în eforturile lor de promovare a dezvoltării locale prin încurajarea creării și dezvoltării de întreprinderi, atât private, cât și non-profit, precum și în eforturile de a asigura un spirit comunitar militant și solidar. Printr-o cooperare sporită, aceste eforturi ar putea fi extinse prin intermediul dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC).

1.11    Cu toate acestea, cel mai important lucru ar fi ca cetățenii din satele și orașele mici să dobândească un sentiment de apartenență la comunitate care să încurajeze preluarea de responsabilități în interiorul acesteia. Școlile și mentorii locali ar trebui să promoveze spiritul de conducere. Noii lideri în devenire au nevoie de sprijinul deplin al agențiilor de consultanță și al organizațiilor neguvernamentale, care au acces la cele mai bune practici și la inițiative similare relevante.

1.12    Satele dezvoltate în mod inteligent emergente ar trebui puse în valoare la nivel regional, național și european. Instituțiile UE și părțile interesate ar trebui să organizeze o zi festivă în fiecare an, pentru a promova comunitățile solidare, de succes, din satele și orașele mici.

1.13    În vederea consolidării și dezvoltării unui sentiment de parteneriat, în adevăratul sens al cuvântului, între metropole sau orașe mari și așezările învecinate, CESE susține recomandările din documentul asociației R.E.D din 2016 , intitulat „Making Europe Grow with its Rural Territories” (Dezvoltarea Europei odată cu teritoriile sale rurale) și proiectul-pilot privind înfrățirea între orașe, lansat de Carnegie Trust. Principiile dezvoltării durabile și ale economiei circulare ar trebui să se aplice parteneriatelor dintre zonele urbane și cele rurale.

1.14    Comitetul susține apelul formulat de Manifestul Rural European, adoptat de cel de-al doilea Parlament rural european în noiembrie 2015, privind „consolidarea cooperării între comunități, organizații și autorități, în zonele rurale și urbane, pentru a profita pe deplin de legăturile sociale, culturale și economice care pot lua naștere în urma acestei cooperări; și pentru un schimb intens de idei și bune practici între cei implicați în zonele rurale și urbane.”

1.15    CESE recomandă ca Banca Europeană de Investiții să conceapă scheme de sprijin personalizate pentru întreprinderile rurale mici, atât private cât și sociale, inclusiv pentru cooperative, astfel cum s-a promis în programul pentru 2017-2019.

1.16    Consiliul European al Tinerilor Agricultori și alte organisme reprezentative de tineret ar trebui susținute pentru a crea o cale de urmat pentru forumurile de tineret din comunitățile locale, care să dinamizeze acțiunile corespunzătoare nevoilor și aspirațiilor lor. Aceste organisme trebuie să aibă un cuvânt mult mai important de spus în dezvoltarea unor soluții economice și sociale, iar formarea, mentoratul și sprijinul financiar trebuie adaptate în funcție de aspirațiile lor.

1.17    Nr. 11 pe lista ONU privind obiectivele de dezvoltare durabilă se referă la orașe și comunități. Satele și orașele mici durabile ar trebui incluse în cadrul „comunităților”.

1.18    Valorile culturale din sate și micile orașe ar trebui să ocupe un loc important în publicitatea pentru Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 și în cadrul inițiativelor prilejuite de acesta. Un rol important în promovarea tradițiilor și a culturii poate fi jucat de locuitorii mai în vârstă; prin urmare, este de dorit să le fie create condiții pentru a activa în acest sens.

1.19    Comitetul recomandă să se facă schimb de „bune practici” la toate nivelurile. Acest lucru se realizează deja prin REDR, ELARD, ECOVAST și ERP, regăsindu-se în publicația „The best Village in the World” (Cel mai bun sat din lume) ,

2.    Introducere

2.1    Zonele rurale sunt o parte esențială a Europei, de ele depinzând două tipuri esențiale de activitate economică: sectorul agricol și cel forestier. Comunitățile din orașele mici și din sate locuiesc aici, fac parte din aceste zone rurale și au fost întotdeauna un cadru în care oamenii trăiesc și muncesc.

2.2    Orașele mici din zonele rurale reprezintă un centru pentru zonele limitrofe de sate și cătune. La rândul lor, orașele mici se situează la periferia unor zone urbane majore. Toate aceste componente sunt interdependente. Ele reprezintă parteneri esențiali în cadrul parteneriatelor rural/urban – un concept care a fost promovat de DG Regio  și OCDE – în care ambii parteneri au un statut egal în ceea ce privește gestionarea și planificarea viitorului lor. Satele și orașele mici din Europa s-au confruntat cu numeroase schimbări – economice și sociale – și se confruntă în continuare cu necesitatea de a se adapta la caracteristicile lumii moderne.

2.3    Alături de agricultură și silvicultură, satele și orașele mici reprezintă „coloana vertebrală” a zonelor rurale și asigură locuri de muncă, servicii și educație atât pentru ele însele, cât și pentru zonele limitrofe de sate și cătune. La rândul lor, orașele mici se află la periferia orașelor mai mari și a metropolelor. Astfel, se creează o relație între zonele rurale și cele urbane, aceasta fiind o caracteristică a oricărei regiuni. Zonele urbane și rurale își furnizează servicii reciproc – zonele urbane depind de zonele rurale pentru aprovizionarea cu alimente și sunt o piață de desfacere pentru produsele din zonele rurale, în timp ce zonele rurale oferă locuitorilor orașelor recreere și liniște.

2.4    Există o puternică tradiție în numeroase zone rurale în ceea ce privește sentimentul de apartenență la comunitate. Această tradiție este periclitată, constatându-se totodată că numeroase zone rurale mai îndepărtate sunt abandonate și părăsite.

3.    Provocări specifice

3.1    În ultimele decenii, comunitățile rurale s-au confruntat cu provocări ca urmare a tendinței de centralizare a numeroase servicii din motive legate de economia de scară, de schimbările în materie de transport și călătorii și de modul de trai al oamenilor din epoca modernă. Întreprinderile locale de servicii părăsesc comunitățile rurale; multe magazine, servicii bancare și poștale dispar, iar școlile rurale mici se închid.

3.2    Șomajul în zonele rurale nu este imediat vizibil, deoarece cifrele sunt mici, comparativ cu persoanele fără loc de muncă din zonele urbane; cu toate acestea, zonele rurale se confruntă cu o problemă suplimentară în ce privește accesul la asistență din partea centrelor de ocupare a forței de muncă – care sunt situate în orașe – și suferă adesea din cauza că oferta de transport public rural se reduce tot mai mult. Șomajul poate fi scăzut deoarece foarte mulți tineri au plecat în căutare de formare, educație sau locuri de muncă, în timp ce mulți dintre cei care rămân lucrează pentru salarii mici.

3.3    Bugetul public, atât de important pentru susținerea comunităților rurale, se confruntă cu solicitări tot mai numeroase, ca urmare a creșterii costului vieții, în general, și a creșterii costului prestării de servicii.

3.4    Investițiile în drumuri și autostrăzi încurajează utilizarea autoturismului privat ca cea mai ușoară modalitate de a merge la lucru. Oamenii sunt acum mult mai pregătiți să se deplaseze pe distanțe mai lungi, dar, în schimb, au devenit mai puțin dependenți de locul de muncă sau de furnizarea de servicii în comunitatea lor locală.

3.5    Obiceiurile legate de cumpărături s-au schimbat și ele. Oamenii fac adesea cumpărături în localitatea unde lucrează, de obicei într-un oraș mare sau o metropolă, și nu în satul sau orașul mic în care locuiesc sau cumpără prin internet, bunurile fiind livrate acasă. Toate acestea au accelerat dezafectarea magazinelor locale.

3.6    Tinerii pleacă din zonele rurale pentru formare, educație și pentru a munci în orașe. Fără a menține locuri de muncă în zonele rurale, atragerea tinerilor în comunitățile rurale de unde provin este dificilă. Există o nevoie urgentă de a plasa perspectiva tinerilor în centrul democrației locale și de a le lua în considerare opiniile. Organizațiile reprezentative de tineret ar trebui să fie sprijinite pentru a încuraja participarea la guvernanță. De asemenea, organismele economice și sociale ar trebui să-și testeze activitățile de consiliere și sprijin financiar direct în rândul tinerilor.

3.7    Coeziunea între generații este pusă în pericol de dezechilibrul numeric dintre grupele de vârstă. Posibilitatea de a beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă personalizate, de școli și de facilități de îngrijire a copiilor, precum și disponibilitatea unor locuințe accesibile financiar în zonele rurale sunt esențiale pentru a le permite tinerilor și familiilor cu copii să rămână sau să se întoarcă în comunitățile rurale. În rândul membrilor comunităților există uneori puncte de vedere diferite în ce privește activitatea economică pe plan local. Trebuie să existe dialog și înțelegere pentru a se găsi un echilibru între un cadru de viață liniștit și lansarea unor inițiative adecvate de creare de locuri de muncă.

4.    Oportunități

4.1    Inițiativa „Sate inteligente” a Comisiei Europene joacă un rol esențial, în special având în vedere promisiunile de cooperare între direcții. Programul de dezvoltare rurală al DG AGRI joacă un rol esențial, însă nu va putea niciodată investi suficiente resurse în această inițiativă fără a face apel la contribuția altor direcții generale și fără realizarea unor investiții publice naționale, regionale sau locale. Această inițiativă-pilot trebuie inclusă, după evaluare, în orice nouă politică agricolă comună sau nou program regional și extinsă ulterior, astfel încât să includă orașele mici ca parte a unei „renașteri rurale”.

4.2    Banda largă este esențială pentru toate zonele rurale. Îmbunătățirea acoperirii de bandă largă - mobilă și fixă - ar putea sprijini o gamă largă de activități, nu numai în ce privește dezvoltarea întreprinderilor și posibilitatea de a „lucra de acasă”, dar și calitatea vieții de zi cu zi a cetățenilor. Ea ar putea permite învățarea online, accesul la o asistență medicală mai bună și comercializarea de servicii disponibile online. Există exemple de bune practici care demonstrează că îmbunătățirea accesului la internet în zonele rurale a adus beneficii comunităților. Ar trebui să li se ofere cetățenilor, în special celor în vârstă, posibilitatea de a dobândi cunoștințe de bază pentru a putea utiliza internetul.

4.3    Ori de câte ori este posibil, angajatorii ar trebui să fie încurajați să sprijine munca la distanță și să conștientizeze beneficiile potențiale ale încheierii de parteneriate rural/urban. Cu sprijinul programului de dezvoltare rurală, antreprenorii au posibilitatea de a atrage investiții străine, dar și de a concepe și de a comercializa produse cu valoare adăugată, precum alimente, băuturi, produse legate de patrimoniul peisagistic și istoric, activități culturale, recreative și în materie de sănătate, asigurând totodată continuitatea artizanatului rural și a competențelor ecologice.

4.4    Serviciile publice din educație, formare, sănătate și asistență socială ar trebui să fie integrate, grupate și inovatoare în ceea ce privește utilizarea progresului tehnic, pentru a evita discriminarea și excluderea, în special a locuitorilor vârstnici și a adolescenților din zonele rurale. Dispersarea administrațiilor publice ar putea oferi un exemplu în ceea ce privește reducerea saturației și poluării urbane, favorizând totodată un sentiment de echitate în raport cu zonele rurale. Autoritățile locale joacă un rol esențial în planificarea pentru zonele rurale și în întreprinderea unor acțiuni pozitive în cadrul comunităților rurale, astfel încât continuitatea și evoluția lor viitoare să fie încurajate și susținute. Aceeași clădire ar putea găzdui mai multe servicii sau clădirile nefolosite ar putea fi convertite pentru noi activități comerciale, creându-se noi locuri de muncă ce pot oferi oportunități pentru o activitate economică mai intensă. Atunci când se pun la dispoziție astfel de clădiri renovate trebuie avute în vedere necesitățile organizațiilor neguvernamentale locale, precum și cele ale sectorului public și privat.

4.5    Trebuie depuse eforturi în vederea dezvoltării unui sentiment de parteneriat, în adevăratul sens al cuvântului, între metropole sau orașele mari și așezările învecinate, astfel încât acestea să împărtășească, în condiții convenite de comun acord, sentimentul de apartenență, brandingul și investițiile comune. Împreună cu alte organizații, R.E.D. a recomandat în 2016 adoptarea unei strategii politice europene pentru zonele rurale până în 2030 . Un alt exemplu este proiectul-pilot privind înfrățirea de orașe, lansat de Carnegie Trust. Principiile dezvoltării durabile și ale economiei circulare ar trebui să se aplice parteneriatelor dintre zonele urbane și cele rurale.

4.6    Cel de-al doilea Parlament rural european a adoptat, în noiembrie 2015, Manifestul Rural European. Rețeaua Parlamentului rural european (ERP), cu parteneri în 40 de țări europene, urmărește temele definite în acest manifest. ERP militează pentru „consolidarea cooperării între comunități, organizații și autorități în zonele rurale și urbane, pentru a profita pe deplin de legăturile sociale, culturale și economice care pot lua naștere în urma acestei cooperări; și pentru un schimb intens de idei și bune practici între cei implicați în zonele rurale și urbane.” Activitățile se desfășoară cu participarea tuturor partenerilor, pe diferite teme, precum: „Orașele mici”, „Servicii și infrastructură durabile” și „Dezvoltare rurală integrată și LEADER/DLRC”, care se vor concretiza într-un raport ce va fi prezentat și discutat cu ocazia celui de-al treilea Parlament rural european din Venhorst, Țările de Jos, în octombrie 2017.

4.7    Banca Europeană de Investiții ar trebui să conceapă scheme de sprijin personalizate pentru micile întreprinderi din zonele rurale, atât private cât și sociale, inclusiv pentru cooperative, așa cum a promis în programul pentru 2017-2019, sprijin ilustrat prin susținerea întreprinderii Niki’s Sweets din Agros, Munții Troodos din Cipru.

4.8    Sectorul voluntariatului este foarte activ în zonele rurale, ajutând la coordonarea acțiunilor și la colaborarea dintre oameni. Întreprinderile sociale și comunitare, cum ar fi cele 300 de întreprinderi socioeconomice din Danemarca cărora li s-a permis să folosească eticheta „RSV”, adică „întreprindere socioeconomică înregistrată” (Virksomhed) sau Cletwr cafe din zona centrală a Țării Galilor, contribuie într-o măsură tot mai mare la înlocuirea serviciile publice și private devenite indisponibile. Activitatea lor este coerentă cu conceptul de responsabilitate socială a întreprinderilor (RSI). Sprijinul și consilierea din partea unor organizații precum Fundația Plunkett în ce privește asigurarea și menținerea sustenabilității întreprinderilor sociale și comunitare prezintă o mare importanță.

4.9    Cetățenii din sate și orașe mici reprezintă toate straturile sociale și trebuie să aibă cu toții un cuvânt de spus în comunitatea lor locală. Nivelul cel mai de jos al administrației publice - consiliile comunale sau autoritățile locale (din orașele mici) - ar trebui să fie implicat în procesul decizional la nivel local și ar trebui consolidat și capacitat pentru a răspunde acestei nevoi. Oamenii se mândresc cu comunitățile lor locale, iar acest lucru poate fi recunoscut ca resursă și utilizat pentru a-i încuraja și pe alții să se implice. Oamenii de afaceri aflați la pensie și cei care au lucrat în sectorul public sau civil au multe competențe de oferit. Programele europene și locale realizează proiecte care au încurajat dezvoltarea unor parteneriate locale în sate sau în orașele mici, iar în urma acestui proces au apărut numeroși antreprenori la nivelul comunității. Aceștia provin din toate sectoarele și au devenit ambasadori ai comunităților lor.

4.10    Satele și orașele mici reprezintă o parte importantă a culturii Europei. Ele își păstrează adesea obiceiurile și tradițiile locale. Aceste așezări rurale sunt de obicei „istorice”, iar arhitectura lor reflectă materialele de construcție și stilurile locale de-a lungul mai multor secole. Centrele orașelor mici au menținut de obicei în activitate mai multe întreprinderi locale și nu au fost copleșite de fațadele standard impuse de lanțurile de magazine, cum este cazul centrelor urbane mai mari. Așezările rurale mici sunt, de asemenea, strâns legate de peisajele în care sunt situate, iar acest cadru contribuie în mare măsură la ambianța satelor și a orașelor mici, reflectând originile lor diverse – poziții defensive pe vârful unui deal, puncte de trecere peste un râu, izvoare, malul lacurilor, insule sau coastă etc. Valorile culturale din sate și din micile orașe ar trebui să ocupe un loc important în publicitatea pentru Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 și în cadrul inițiativelor prilejuite de acesta. Un rol important în promovarea tradițiilor și a culturii poate fi jucat de locuitorii mai în vârstă; prin urmare, este de dorit să le fie create condiții pentru a activa în acest sens.

4.11    Aceste sate și orașe mici au resurse prețioase de care se pot folosi pentru a reuși să își mențină sau să își îmbunătățească economiile locale. Ele sunt strâns legate de producția agricolă, silvică și energetică locală, precum și de agroturism și de turismul rural, de activitățile legate de sănătate, de festivalurile culturale, de protecția mediului și de educație. Există sute de exemple în Europa, cum ar fi Kozard în Ungaria și Alston Manor în Anglia, care ar putea fi folosite ca modele de urmat. Raportul ECOVAST intitulat „The Importance of Small Towns” (Importanța orașelor mici) contribuie, de asemenea, în mod semnificativ la descrierea și înțelegerea importanței rolului pe care îl au satele și orașele mici.

4.12    Viitoarele politici rurale asupra cărora s-a convenit cu entuziasm în cadrul Conferinței Cork 2.0 din septembrie 2016 ar trebui să ajute statele membre și regiunile să elaboreze politici rurale de sprijin și să încurajeze proiectele din cadrul programelor europene. Punerea în aplicare a „testării în mediul rural” descrise în cadrul conferinței Cork 2.0 este esențială pentru UE, statele membre și regiuni.

4.13    Metodologia LEADER și cea a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC), promovate de UE, oferă instrumente de sprijin pentru consolidarea și capacitarea comunităților rurale. LEADER și grupurile de acțiune locală pot susține eforturile locale de încurajare a creării și dezvoltării întreprinderilor, atât a celor private, cât a celor non-profit, și de asigurare a unui spirit comunitar militant și solidar. Până în 2014, inițiativa LEADER a fost susținută de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, însă începând cu 2015, și alte fonduri structurale și de investiții pot pune în aplicare această metodologie prin finanțarea din mai multe fonduri, în cooperare cu DLRC. Pentru aceasta, este nevoie de o cooperare sporită; exemple utile în acest sens fiind IRD Duhallow, SECAD din Comitatul Cork, precum și PLANED din Țara Galilor, care au pus în aplicare o abordare DLRC de tip ascendent, de mai mulți ani.

4.14    Există numeroase proiecte rurale în cadrul programelor europene care pot demonstra cu succes o diversitate considerabilă de „bune practici” în sate și în orașele mici. Bunele practici demonstrează, de asemenea, necesitatea și importanța intermediarilor pentru susținerea antreprenorilor și a grupurilor mici.

Bruxelles, 18 octombrie 2017

Festivalul "Din Vatra Satului" - ediţia a IV-a

marți, 5 decembrie 2017

„Din Vatra Satului” reunește obiceiuri şi tradiţii de iarnă într-un festival dedicat promovării folclorului din judeţul Iaşi. Evenimentul urmăreşte să încurajeze copiii şi tinerii să se implice în cunoaşterea şi păstrarea obiceiurilor, datinilor şi tradiţiilor de iarnă. 

Festivalul constă în organizarea unei parade în satul Ţibăneşti, urmat de un concurs al obiceiurilor de iarnă între reprezentanţi ai satelor din judeţul Iaşi. Au confirmat participarea satele: Lețcani, Ruginoasa, Bălțați, Voinești, Ciurea, Ciurbești, Ipătele, Țibănești, Glodenii Gândului, Golăieşti, Jigoreni, Tungujei, Ţibăneşti. În continuare așteptăm confirmarea altor sate de a participa cu propriile obiceiuri de iarnă. De asemenea, pe scena festivalului vor urca artişti şi ansambluri consacrate.


„Din Vatra Satului” a luat ființă
în urmă cu 4 ani datorită Ludmilei Răchieru, organizatoarea festivalului, care împreună cu Primăria Țibănești și Asociația Super Tineri (ASIRYS) au dezvoltat inițiativa într-un eveniment inedit, ce este la a doua ediție în acest format.

După concurs, va avea loc un recital susţinut de artişti populari, cei care au confirmat participarea până la acest moment, sunt:

Ansamblul 7 Coline
Ludmila Răchieru
Zamfira Caciur
George F. Palade
Diana Penciuc
Dănuţ Arotăriţei
Taraful Căminului Cultural Ţibăneşti, coordonat de Lucian Vornicu

Festivalul are ca obiectiv susţinerea şi promovarea manifestărilor folclorice de iarnă în regiunea Moldovei şi se adresează: cadrelor didactice, elevilor, ONG-urilor şi grupurilor folclorice de amatori din regiunea nord-est.

Perioadă înscriere: 10 noiembrie - 15 decembrie 2017
Perioadă desfăşurare: 17 decembrie 2017
Locaţie: Căminul Cultural din satul Ţibăneşti

Secţiuni:
1. Cântece populare de iarnă
2. Dansuri populare
3. Datini, obiceiuri şi tradiţii de iarnă

Pentru înscrieri, trimiteţi un email la adresa: fya_f@yahoo.com sau comunicaţi prin telefon la numărul (0751) 065 821, următoarele informaţii:

      Secţiunea şi descrierea momentului artistic:
      Numele şi prenumele artiştilor implicaţi:
      Vârsta:
      Școala/Instituţia/Grupul:
      Numele îndrumătorului:
      Localitatea:
      Județul:

Este important să menţionăm următoarele:

NU SE SOLICITĂ TAXĂ DE PARTICIPARE.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni.
Fiecare artist va primi diplomă de participare şi/sau adeverinţă de activitate extra-şcolară, semnată de toţi partenerii.

"Tradiţia adevarată e singura merinde sufletească."
Liviu Rebreanu

7 months EVS program in a Slovenian castle

marți, 21 noiembrie 2017

Căutăm un tânăr activ, interesat să desfăşoare un stagiu de voluntariat pentru 7 luni, în castelul Rakican, din Slovenia, în perioada decembrie 2017 - iunie 2018. Proiectul se numeşte "PLANT A TREE – GROW A LIFE”, este organizat de Centrul de Cercetare și Educație Dvorec Rakičan (RIS Dvorec Rakican) şi este finanţat de Erasmus Plus. Pentru a aplica, vă rugăm să ne trimiteţi un CV şi o scrisoare de intenţie pe adresa supertineri@yahoo.com. În acest moment, castelul găzduieşte alţi 3 voluntari români. Mai multe detalii, mai jos.

Requirements:
 • between 18-30 y.o.
 • never participated in a long-term activity supported by Erasmus+
 • pro-active position, ability to work independently
 • interest in environmental protection

Opportunities:
 • implementing his/her own project
 • experiencing work in transnational projects with partners all around Europe 
 • perfecting teamwork and shared responsibilities  
 • learning Slovenian, improving English language skills
 • strengthening communication competencies and soft skills
 • intercultural environment
 • contributing to environmental protection and conservation of a cultural heritage area
 • establishing new contacts
 • raise awareness and social responsibility regarding environmental protection and conservation of local environment
 • personal and professional growth, raising adaptability and facing new challenges

Duties:
 •  organizing creative events and media campaigns in order to raise the awareness and social responsibility regarding environmental protection and conservation of local environment
 • participating in a round table, thematic evenings, local discussion with NGOs, a photo competition and exhibition, workshops etc.
 • participating at the international scientific conference titled "Ecology better tomorrow "
 • assisting in European projects

Practical arrangements:
 • 7-month program starting in December 2017
 • 4-day 35-hour work week
 • accommodation in single room
 • monthly allowance up to 400 euro for food
 • pocket money (85 euro/month)
 • reimbursement of travel expences to and from Rakican/Murska Sobota (max. 275 euros)
 • Slovenian language course
 • health insurance by Cigna
 • 2 EVS trainings in Slovenia
 • 2 days off per month (can be accumulated in 24 days off in a year)
 • support of a coordinator and a mentor
 • YouthPass at the end of the EVS

TO APPLY send your CV and a short motivation letter to supertineri@yahoo.com.
The deadline for applications is November 25th, 1 December 2017.Ghidul tinerilor care participă în mobilităţi Erasmus

miercuri, 1 noiembrie 2017

Pentru că în ultimii 5 ani am participat în peste 200 de proiecte internaţionale (schimburi de tineri, traininguri, seminarii etc.), considerăm necesar un articol dedicat celor care sunt la început de drum, în această lume incredibilă, a proiectelor Erasmus+. 

Dacă vrei să te documentezi mai mult despre Programul Erasmus Plus, consultă pagina www.erasmusplus.ro. Pentru început o să lămurim câţiva termeni pe care o să-i folosim frecvent:

- organizaţia de trimitere (sending organisation) este asociaţia noastră, ASIRYS sau SUPER TINERI (cum preferaţi, folosim ambele denumiri, ASIRYS e un acronim inspirat din valorile noastre). Ca organizaţie de trimitere sau partener nu primim buget pentru a organiza sau pregăti participanţii pentru proiectele în care suntem implicaţi. Din acest motiv unele asociaţii din România obişnuiesc să ceară o taxă de procesare sau pregătire de la participaţii pe care îi trimit în proiecte (poate varia de la 20 la 50 de euro). Noi nu solicităm nici un fel de taxă, am ales să vă pregătim voluntar. Trebuie să menţionăm şi faptul că pentru a stabili un parteneriat internaţional, e necesar un efort de comunicare online şi/sau offline, sunt realizate anumite costuri (ex. poştale, printare, telefon etc.) şi în acelaşi timp prin semnarea acordului de parteneriat, ne asumăm responsabilitatea de a trimite participanţi pregătiţi şi ne punem în joc credibilitatea. Din acest motiv tuturor celor pe care îi trimitem să ne reprezinte în proiecte le solicităm să se implice, înainte, în timpul, dar şi după încheierea mobilităţii. Cum? Metodele sunt variate, depind de proiect, de participant, de context. Cei care vor beneficia de o mobilitate, însă vor avea un comportament iresponsabil, nu vor mai fi acceptaţi în alte mobilităţi. De asemenea, fiecare participant trebuie să fie conştient de faptul că o mobilitate este o investiţie în dezvoltarea personală a tinerilor, pentru 7 zile de educaţie non-formală, sunt cheltuiţi cel puţin 1000 de euro, bani ai cetăţenilor UE. Când primeşti un astfel de cadou, e important să oferi mai departe, să transferi şi să diseminezi către alţi tineri ce ai învăţat.

- organizaţia gazdă sau organizatorii (hosting organisation), sunt cei care au scris proiectul şi îl implementează, cei care vă găzduiesc într-o altă ţară. Ei primesc un buget de la Agenţia lor Naţională prin care trebuie să vă asigure anumite condiţii, pe care le menţionăm mai jos. 

În cadrul unui proiect internaţional Erasmus Plus sunt acoperite:

- 100% din costurile de călătorie (trebuie verificate limitele bugetului de călătorie fixate de program). Biletele de avion sunt achitate de către participanţi în prealabil, urmând ca organizatorii să le deconteze, după ce primesc documentele justificative. Totuşi, anumiţi organizatori pot achiziţiona ei biletele (se întâmplă rar, datorită riscurilor ca un participant să renunţe în ultimul moment). Banii pot fi decontaţi în cadrul schimbului/activităţii, ori prin transfer bancar, după ce toate documentele de călătorie au fost transmise. Atenţie, pentru a vă fi decontaţi banii de transport este necesar să daţi/trimiteţi organizatorilor documentele de transport în original (bilete, boarding passuri, facturi, chitanţe etc.). Nu trimiteţi originalele înainte de a le scana. Documentele de transport, precum biletele, trebuie să fie pe numele participanţilor, iar facturile pe numele organizaţiei care vă trimite. 
- 100% cazarea, masa şi materialele pentru proiect. 
- un certificat YouthPass.

Organizatorii sunt obligaţi să vă ofere condiţiile menţionate mai sus, atât timp cât participaţi şi respectaţi programul propus (asta înseamnă că nu puteţi lipsi de la activităţi pentru că vreţi să vizitaţi oraşele limitrofe sau să dormiţi sau pentru că nu aveţi chef). Este în interesul personal, organizaţional şi naţional să aveţi un comportament proactiv, să vă implicaţi în activităţile propuse, să contribuiţi, să comunicaţi. În cazul în care nu vă sunt asigurate condiţiile de mai sus de către organizatorii din ţara gazdă, aveţi dreptul să înaintaţi o plângere scrisă către Agenţiile Naţionale implicate, în care să explicaţi eventuala problemă şi să cereţi soluţionarea. Organizaţia de trimitere vă va susţine în demersul vostru, dacă acesta este justificat.

Anumite organizaţii acoperă: costurile cu pregătirea culturală - bucate tradiţionale, închiriere costume populare (până acum, doar în 5% din proiectele noastre s-au asigurat maxim 20-30 de euro pentru costurile cu seara interculturală) şi costurile cu asigurarea medicală (din păcate majoritatea organizatorilor solicită ca participantul să acopere aceste costuri). Solicitaţi infopack-ul proiectului sau informaţii de la organizaţia de trimitere pentru a şti ce costuri sunt acoperite. Legat de asigurare, e bine să aveţi cadrul european, care e recunoscut peste tot în U.E.

Pregătiţi-vă serios pentru seara interculturală. E o seară în care toate ţările sau poate doar câte una (depinde de proiect), va trebui să se prezinte! Fiţi prima echipă care începe pentru că dacă veţi fi ultima, spectatorii vor fi deja plictisiţi. Folosiţi jocurile şi dansul, realizaţi o prezentare interactivă, inseraţi câteva filmuleţe scurte, "lăudaţi-vă" subtil ţara (toate ţările sunt frumoase!), folosiţi momente "funny" pentru a aborda subiecte importante. 

Într-un proiect internaţional Erasmus Plus, activităţile au la bază principiile educaţiei nonformale. Vă recomandăm să răsfoiţi acest GHID pentru a afla mai multe. Dacă stilul organizatorilor nu respectă aceste principii, comunicaţi-le acest lucru, iar dacă nu are loc nicio schimbare, contactaţi organizaţia de trimitere şi Agenţia Naţională din ţara gazdă. 

De ce să participi într-un proiect internaţional? 

 • Descoperi o largă paletă de culturi europene şi tineri activi ca şi tine,
 • Îţi dezvolţi abilităţile de limba engleză (interacţionând în special cu vorbitori nativi), dar şi alte limbi străine (spaniolă, italiană, turcă),
 • Îţi faci prieteni noi din diverse ţări,
 • Înveţi lucruri noi, de multe ori fără să simţi efortul,
 • Descoperi importanţa cetăţeniei europene, a interculturalităţii, a călătoriilor,
 • Vizitezi locuri deosebite şi afli direct de la sursă despre contextul local,
 • Poţi crea parteneriate pe termen lung şi îţi poţi valorifica ideile,
 • Te dezvolţi personal! 

Asociaţia SUPER TINERI ASIRYS are o largă experienţă în proiecte internaţionale şi a trimis peste 200 de grupuri în diverse proiecte. De asemenea, am organizat în România, până în prezent, 17 proiecte internaţionale. 

Condiţiile de participare la proiectele în care suntem parteneri diferă de la un proiect la altul. În general se solicită:

 • Vârsta: 16-30 ani (18-25 cel mai frecvent, dar se fac deseori excepţii de la această regulă); pentru traininguri, limita este 18+ şi participanţii trebuie să fie lucrători de tineret;
 • Limba engleză: cel puţin nivel minim (speaking, listening - se mai întâmplă ca unii participanţii să aibă anumite reţineri în a comunica datorită lipsei de experienţă, dar chiar dacă ştii doar cuvinte de bază, încearcă să le foloseşti şi să comunici, e un exerciţiu extraordinar, la finalul proiectului cu siguranţă îţi vei dezvolta abilităţile de comunicare într-o limbă străină); pentru traininguri şi seminarii, e nevoie obligatoriu de un nivel mediu,
 • Tineri dinamici, energici, implicaţi în activităţi de voluntariat (noi oferim prioritate în selecţie partenerilor şi voluntarilor activi în ASIRYS),
 • Motivaţie autentică pentru participare,
 • Rezidenţă în România,
 • Carte de identitate/paşaport valabile, care nu expiră cel puţin 6 luni de la data plecării din ţară;
 • Acordul notarial al părinţilor pentru minori, necesar pentru a putea pleca din ţară, conform legii şi cazier juridic pentru liderului sau persoana pe numele căreia se va face acordul notarial,
 • Capacitatea financiară de plată a co-finanţării, în cazul în care costurile de transport depăşesc limita stabilită de program, dar şi asigurarea banilor de buzunar conform nevoilor proprii,
 • Disponibilitate de timp pentru întreaga durată de desfăşurare a mobilităţii: schimbului de tineri/trainingului/seminarului. 

Cum aplic?

Asociaţia SUPER TINERI ASIRYS oferă prioritate voluntarilor organizaţiei. Cine poate fi voluntar?
Simplu: oricine! Oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, cât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este doar să îşi dorească acest lucru!

Pentru cei care nu sunt interesaţi să devină voluntari ai organizaţiei, pentru a participa e nevoie să realizeze o serie de activităţi stabilite de ASIRYS, adaptate proiectului la care vor participa. De exemplu: să realizeze o cercetare calitativă pe o anumită tematică, să organizeze un eveniment de diseminare, să scrie un articol etc. Pe anumite proiecte este competiţie, pe altele nu atât de multă. Cei care nu sunt SUPER TINERI, au şanse reduse de a participa într-un proiect de "competiţie". Oricum ar fi, dacă nu eşti voluntar şi participi la un proiect ASIRYS, dacă nu vei contribui cu cel puţin un articol - testimonial legat de experienţa ta, nu vei mai putea participa la un alt proiect al organizaţiei şi de asemenea, nu vei primi niciun fel de recomandare din partea organizaţiei.

Pentru cei care doresc să devină SUPER TINERI, în cadrul asociaţiei există un sistem bazat pe puncte, care oferă voluntarilor activi şansa de a participa în orice proiect doresc. Dacă eşti la început de drum şi vrei să fii voluntarul nostru ai 2 paşi de urmat:

1. Să te înscrii în baza de date ASIRYS
2. Să acumulezi puncte. După înscrierea în baza de date şi o eventuală participare la o întâlnire ASIRYS (întâlnirea nu e obligatorie, dar e utilă), vei primi ghidul voluntarului. Pentru a acumula steluţele de voluntar, poţi realiza activităţi diverse, de la promovarea paginilor, evenimentelor organizaţiei sau realizarea de fotografii, filmuleţe, până la implementarea unui proiect complex. Totul depinde de tine, de timpul şi potenţialul tău! Mai multe idei, în documentul de mai jos.

Pentru orice întrebări/nelămuriri ne puteţi contacta oricând la voluntarasirys@gmail.com.

ONU caută 17 lideri

marți, 24 octombrie 2017

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să devii reprezentant al Organizației Națiunilor Unite pentru promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă? Dacă da, ai între 18 și 30 de ani și ai făcut deja pași serioși în promovarea Obiectivelor, noi îți propunem să te înscrii în programul Young Leaders al ONU. Ai oportunitatea să faci parte din comunitatea globală a tinerilor implicați activ în proiecte menite să contribuie la o viață sustenabilă.

Programul Young Leaders propune cristalizarea eforturilor tinerilor ca tine într-o comunitate pentru a sprijini eforturile de implicare a noilor generații în realizarea ODD-urilor atât prin oportunități strategice cu ONU, cât și prin inițiativele, platformele și rețelele existente.

Așteptările din partea ONU de la tinerii acceptați în acest program sunt ca aceștia să sprijine în mod activ unul sau mai multe din următoarele obiective:

 • Susținerea și promovarea Obiectivelor, prin metode accesibile tuturor tinerilor din diferite contexte;
 • Promovarea unor modalități inovatoare de implicare a publicului în promovarea și realizarea Obiectivelor;
 • Construirea încrederii tinerilor care sprijină ONU și partenerii pentru momente și inițiative cheie legate de Obiective.
Dacă crezi că acest anunț corespunde priorităților tale sau dacă știi pe cineva care corespunde criteriilor, aplică și tu până pe 3 noiembrie 2017 la acest program aici, sau spune-le și prietenilor tăi. Mai multe detalii despre program aici.

Be the change and make a difference!

Your Europe, Your Say! 2018

Uniți în diversitate: un viitor mai tânăr pentru cultura europeană

La Comitetul Economic și Social European (CESE) sunt în curs de desfășurare pregătirile celei de-a noua ediții a evenimentului „Your Europe, Your Say!” (Europa ta, părerea ta!), care va avea loc la Bruxelles, în perioada 15 și 16 martie 2018. Înscrierea online este în prezent deschisă!

„Your Europe, Your Say!” constă în invitarea la Bruxelles a unor elevi care studiază în penultimal an în diferite licee din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum și în cele cinci țări candidate. CESE va acoperi cheltuielile de călătorie și cazare pentru trei elevi și un profesor de la fiecare dintre școlile câștigătoare, selectate prin tragere la sorți. Evenimentul le va oferi elevilor șansa de a afla informații despre UE și de a înțelege rolul CESE în cadrul acesteia. De asemenea, este un prilej unic pentru tineri de a lua parte la o dezbatere de tip sesiune plenară, pe o anumită temă, într-un mediu multicultural, aducând argumente, negociind soluții și ajungând la un compromis. Se va asigura interpretare în engleză și franceză în timpul sesiunilor plenare, iar grupurile de lucru pregătitoare vor lucra în limba engleză.

Anul acesta, tema va fi „Uniți în diversitate: un viitor mai tânăr pentru cultura europeană”. Elevii vor reflecta împreună asupra unei serii de aspecte pe această temă, abordând chestiuni cum ar fi:

 • Ce este cultura europeană: doar suma diferitelor tradiții naționale sau valori comune care ne fac pe toți europeni?
 • Care este rolul culturii și al schimburilor culturale cu alte persoane în viața elevilor?
 • Ce poate face Uniunea Europeană pentru promovarea culturii (cinema, muzică, dans, literatură, teatru, etc.), precum și pentru o mai bună protecție a patrimoniului cultural?
 • Ce rol ar putea juca cultura în renașterea economică din regiunile și orașele Europei? Cum poate această renaștere să le ofere tinerilor noi oportunități în ceea ce priveşte crearea de noi locuri de muncă?
 • Cum pot să faciliteze acest proces UE și statele membre?

La sfârșitul evenimentului, tinerii participanți vor avea posibilitatea de a formula recomandări pentru membrii CESE și de a vota trei dintre ele, pe care le consideră cele mai relevante și mai interesante. În perioada premergătoare vizitei la Bruxelles, membri ai CESE vor vizita școlile selectate pentru a-i pregăti pe tineri pentru dezbaterile de la Bruxelles. Școlile selectate vor primi documentație și materiale ajutătoare.

Pe site-ul nostru internet, puteți găsi descrierea detaliată a acestui eveniment, formularul de înscriere online, regulamentul și modalitățile practice de desfășurare.

Pentru a vă face o idee mai clară, puteți, de asemenea, să urmăriți înregistrarea video de anul trecut sau să ne urmăriți pe pagina de internet YEYS și pe platformele de socializare dedicate evenimentului.    

Vă rugăm să încurajați liceele din circumscripția dumneavoastră să se înscrie sau, în cazul în care sunteți director sau profesor într-o astfel de școală, să vă înscrieți direct în acest proiect captivant, pe site-ul nostru internet.

Termenul de depunere a candidaturilor este 24 noiembrie 2017.

Vă așteptăm cu plăcere la Bruxelles!

Câteva sfaturi despre cum să scrieți un articol bun

vineri, 20 octombrie 2017

Zilele acestea am relansat site-ul Vorbe cu Tîrg şi pentru că avem o echipă nouă, Ioana Ursache, coordonatorul activităţilor jurnalistice din cadrul ASIRYS, a creat această listă cu sfaturi utile pentru toţi cei care doresc să contribuie cu articole. 
 
1. Structurați-vă un plan:

•    introducere (fragment care să pregătească cititorul pentru ideea articolului, cu informații ce se leagă  de subiectul vostru)
•    cuprins (în jur de 3-4 fragmente în care să urmați o anumită schemă precum:


o    informații legate de ideea articolului
o    exemplu în Târgu Frumos (ceva cu care v-ați confruntat voi înșivă, astfel încât să se lege de orașul nostru)
o    sfaturi/opinie personală (sau orice alte lucruri relevante)


•    concluzie (pentru ca articolul să nu se încheie brusc, ar putea fi o dorință de viitor, un îndemn etc.)


2. Evitați cuvintele precum mișto, nașpa, nasol etc. Folosiți-le doar dacă sunteți ironici și evidențiați-le cu ajutorul ghilimelelor.


3. Nu repetați de mai multe ori același cuvânt, încercați să folosiți cuvinte și expresii sinonime, astfel încât articolul să nu pară amatoricesc.


4. Aduceți sentimente, opinii proprii, gândurile voastre, personalizați-vă articolul și modul de a scrie. Cititorul trebuie să simtă ce aveți de transmis, să fie „atins” de cuvintele voastre.


5. Exprimați-vă frumos și lejer, nu rigid, ca într-un manual. Cititorii vor fi plictisiți, de aceea e bine să fiți ușor amuzanți, pe alocuri ironici, însă nu jigniți. Nu trebuie să vă scrieți articolul după niște reguli, ele mai tare o să vă încurce, fiți liberi.


6. Nu deviați de la subiect și încercați mereu să faceți legătura cu Tîrgu Frumos (în cazul unui altfel de articol, cu subiectul vostru central).


7. Puneți un titlu care să atragă cititorii, să facă referire la ceva anume din viața cotidiană sau pur și simplu să fie CATCHY. Un titlu bun are minim ȘASE (6) cuvinte.


8. Un articol ar trebui să aibă în jur de 600 de cuvinte pentru a îngloba tot ceea ce am scris mai sus.


9. Alegeți pentru fiecare articol un KEY WORD (eu îl voi folosi pe net ca etichetă), un cuvânt care să reprezinte textul vostru și să îl repetați (NU obsesiv) pe parcursul articolului, astfel încât ideea principală să fie evidențiată.

Redactare:


1. Este necesar să utilizați diacriticele.
2. Lăsați mereu spațiu după semnele de punctuație.
3. Numerele 1-9 le scrieți în litere (unu, doi, trei...) la fel ca o sută, o mie, un milion etc. Numerele  de la 10, 11, 12, 13 etc se pot scrie în cifre.
4. Folosiți bold, italic și underline pentru a scoate în evidență anumite idei pe care vreți ca cititorul să le observe.
5. Nu prescurtați cuvintele.

EYE 2018: Cel mai important eveniment european pentru tineret

În zilele de 1 și 2 iunie 2018, cel mai mare eveniment de tineret din Europa va reuni 8.000 de tineri pentru a discuta despre viitorul Europei și pentru a contura agenda Parlamentului European. Pentru a participa la evenimentul de la Strasbourg, înscrie-te acum!

Înregistrarea este deschisă de la 10 octombrie 2017 până la 31 decembrie 2017 - sau până la atingerea numărului maxim de participanți (8.000), grăbește-te să-ți rezervi locul!

Toți tinerii europeni cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani  (iunie 2018) pot participa la eveniment. Cu toate acestea, nu este posibil să te înscrii individual. Tinerii trebuie să formeze grupuri de cel puțin 10 persoane și să-și numească un lider pentru a se putea înscrie (cel puțin 18 ani).

La început, liderul grupului se va înregistra online, oferind informații de bază despre grup, precum și datele de contact. Odată ce o cerere este evaluată și înregistrarea grupului este acceptată, toți membrii grupului vor fi invitați să introducă datele de contact.

Programul celor două zile include:
 • O gamă largă de activități cu factori de decizie și personalități ale scenei europene care pot inspira tinerii;
 • Concerte și spectacole artistice, astfel încât să poți trăi bogăția și diversitatea culturală a Europei și pentru a te distra;
 • YO! Fest, organizat de Forumul European al Tineretului, care va avea loc în afara clădirilor Parlamentului.

Pentru cei care nu reușesc să ajungă la Strasbourg, va exista posibilitatea de a participa la eveniment online prin web streaming, concursuri online și discuții în social media!

Poți găsi mai multe informații pe website-ul oficial al EYE și pe canalele de social media EYE folosind hashtag-ul #EYE2018!

În plus, grupurile înregistrate vor putea, de asemenea, să contribuie la program. Cum? Descoperiți aici.

Apel participanţi: training în Kosovo

Căutăm 4 lucrători de tineret români, pentru a participa la cursul "Limitless Learning Possibilities 2", în perioada 3-12 noiembrie 2017. Toate costurile sunt acoperite de programul Erasmus Plus, iar transportul se va deconta în limita a 275 euro. Dacă sunteţi interesaţi de această oportunitate, vă rugăm să ne trimiteţi un mesaj pe www.facebook.com/ASIRYS sau un email pe adresa voluntarasirys@gmail.com. Mai multe detalii despre proiect, găsiţi mai jos.


The initiative of this training course aims to bring together youngsters of different categories who consider themselves to be activists of organisations that do include in their work marginalised groups from their societies and their local environments, in order to achieve broader inclusion with higher quality from different parts of Europe and prevent as well as combat poverty. The training course will provide these dynamic people with information on how to:
- structure an idea;
- develop it in to a project proposal;
- appropriate implementation;
- useful evaluation;
- follow up.

The main aim of the 8 days training course ''Limitless Learning Possibilities' 2' is to embody the participant’s aspirations in life of being original and of being driven their dreams to fulfil goals that will contribute not only to their own development but that of others as well; to bring change and new ideas that will come to the use of many. In order to affect change and to establish a path for others to follow, one must improve oneself further by acquiring more knowledge and by strengthening the analytical as well as the practical skills.
We have always shared the belief that knowledge is not only acquired through learning but also through experience and through encounters (interactions) with people. That is why it is important to work and to study in an international and diverse environment much like the one that TC offers.
The training course will take place in Prishtina, Kosovo from 03 to 12 of November 2017. The participating countries are Poland, Turkey, Kosovo, Macedonia, Romania and Spain. In total there will be 28 participants out of which 2 will be trainers (one from Poland and one from Kosovo) and 1 a support staff from Poland and 1 from Kosovo.
Together with the Center for Economic and Social Development team as the hosting organization, participants and group leaders will explore the realm of Prishtina armed with backpacks filled with simple journalistic equipment to aid them share stories of struggle and success of marginalized groups.


The Training Course is to promote equal citizenship for everyone across our communities, to bring awareness among the young people that there is a big difference among those living within the margins and those living on the margins of society and that this obstacle can be overcome with mutual efforts. As the participants will be working in groups, each of the groups will produce in the end creative article contents highlighting the struggles and successes of those living on the margin, launching in our cultural spheres true food-for-thought that will strive to unravel the stereotypes.
All partners will receive detail programme of the project in second attachment.

TRAVEL DETAILS & REIMBURSEMENT

Each partner organization should send us list of participants with the names of the participants and time and date of their arrival in Kosovo. After that together we will prepare program and to each participant will be given directions how to get to the venue.
Participants are required to arrive in Prishtina on 3rd of November 2017.
The reimbursement will be done after the project upon presentation of your original invoices, boarding passes and tickets. All participants will be reimbursed in Euros after an invoice will be present to our team based on original tickets. It is also important to remember to keep the boarding passes if you are travelling by plane, both outbound and returning. Be careful with YOUR tickets, because in case you lose them on the way to Prishtina, or during the trip back, unfortunately we will not be able to reimburse you for your journey! If you are coming by bus, tram, train, don’t forget to store all of your transport tickets! You are advised not to take a taxi for your transportation, no matter what the destination is, because the costs for it will not be covered (only costs for public transport can be reimbursed)!

We would kindly ask you to use the cheapest possible transport to travel to Prishtina. We remind all the participants to take out comprehensive travel and medical insurance before travelling. In that way we can provide better assistance to you in an emergency. 


Travel cost based on distance calculator of the European Commission (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm). The travel costs will be refunded based on the amounts given below. Please consult with our team before buying your ticket. The travel tickets have to be bought as soon as possible.

HOW TO ENTER KOSOVO
Please bring with you your Passport and Your ID card so we will not have problems in Entering Kosova. 


Note!!  Please plan your trip carefully. Your arrival/departure dates should be in line with project dates. You can arrive up to two days earlier and leave no later than two days after the Youth Exchange. The accommodation for the additional days are not covered by the organizers.

Note!!!  Please note if you bought your ticket in your local currency which might be different than EURO, we will calculate your travel costs according to the exchange rates from official European Commission web-site for the month of ticket purchase 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

PREPARATION FOR THE TRAINING COURSE

What should each organization prepare before coming on the project?


Participants
Each group should have gender balance of participants. This is very important for us. The leaders do not have age limit.


International Night
According to the program with activities, each organization should bring national flag, food, drinks and music, materials for the organization from previous projects or country and also some video presentation if you cannot find it on YouTube.
Communication
At the working room will be wireless internet so during the stay in the participants will have access on internet 24/7.
Weather
According to the information provided by the Metrology Association in November, the temperature will be between 10-15 ° C with rain and snow, and in the night hours the temperature will be between 0-5 ° C.


HOW TO ARRIVE TO PRISHTINA

People arriving at the Prishtina Airport:
Our team will be happy to pick you at the airport, each team leader should send us the information of arrival in Prishtina Airport. 
However here we have some information how to reach Accommodation place in Germia. Currently here is no bus line from the Prishtina airport to the city. The airport is not far away from the city and the participants should take a taxi. The maximum payment for a taxi from the airport to Germia is 15 Euro. Do not get in the taxi before you arrange for the price. For participants arriving by bus, they should also take a taxi where the maximum payment for a taxi from the bus station to Germia is 5 Euro.

People arriving at the Skopje Airport:
If you arrive by plane in Skopje, you will have to go the Skopje bus station by the bus line or taxi.
Since 2012 it is possible to travel between the new airport terminal and centre of Skopje, by taking the bus of Vardar Express. In the inner city of Skopje there are four stops: at Hotel Continental, International Bus Station (this is where you should stop), Hotel Holiday Inn and Hotel Alexander Palace. The bus ride takes about 30 minutes. Vardar Express departs approximately eight times a day in the direction of the city; the time of departure depends on the flights that are during the day. Tickets are available at the Vardar Express counter inside the terminal and from the bus driver. One-way ticket price: 175 Macedonian denars. The currency in Macedonia is Macedonian Denar (MKD) where 1 Euro = 61.3 MKD. 
http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=491
If there is no bus after you arrive, than you should take a taxi, the approximate payment for a taxi from the airport of Skopje to the bus station is 900 MKD (15 Euro). After you arrive at the bus station you should take a bus from Skopje to Prishtina which will cost about 300 MKD (5 Euro). After your arrival in the central bus station of Prishtina, than you should take a taxi for coming at Germia.

ACCOMMODATION AND FOOD

Germia National Park is one of the largest parks and the most composed one of the city, covered in pine trees on both sides and with an area of 62 km2, this park offers recreational opportunities in various sports including a swimming pool as one of the greatest among the water catchment in the Balkans, areas for basketball, jogging, skiing and many other sports. In Germia you can visit many restaurants suitable to the environment there and offer many different kinds of food. Bus number 4 sends you to the park; however, if you use the vehicle the entrance will cost you one euro. These are general information about Germia. Moreover, as in Prishtina during the summer the temperature are very high, Germia is very refreshing environment and suitable for different activities.

Location for our training: The training will take place at National Park Germia. Address: Str. Shpetim Robaj, Recreative Center, Germi. For the ones who arrive to Prishtina by bus, we advise you to drop off in bus station and from there we will order taxi for you. Even though, near to the bus station you have taxi. After that you can come directly to Germia, everybody knows the place, if not tell them to drop you at basketball field in Germia and right there is the Recreative Center, very visibly.

Accommodation: You will be accommodated on very cute small wood homes, three – four persons in rooms, and there you have things for sleeping for each of you, there isn’t hair dryer so please bear on mind if you need to take it. Also take with you hygienic things (shampoo for showering, towel); the rest will be covered by us.
Each wood house is consisted by a bathroom, with all the necessary equipment; sleeping room where are beds for sleeping, wardrobe, table with four chairs and a little fridge and also a hallway where you can leave your shoes and others things which you don’t want to have in the sleeping room.

WHAT TO BRING

Hairdryers if you need
Iron if you need
Bed sheets
Comfortable clothes and shoes for some workshops
Materials/information about your organization
Typical food and drinks
Flag of your countries


ADDITIONAL INFORMATION ABOUT KOSOVO
As you may not know, Kosovo is Europe’s youngest new born country, but not the youngest nation at all. The Albanians are the one of the oldest races in Europe and they speak the oldest language. Cultures and religions have been clashing Kosovo for centuries, but between the periods of unrest, this small, landlocked country has pioneered peaceful coexistence and mutual enrichment of cultures.
Prishtina, is an eclectic city with a vibrant café culture.
The Kosovo countryside has beautiful mountain peaks, waterfalls and lakes which are great destinations for adventure travellers. Combine all this with affordable prices and it’s not hard to see why you won’t be disappointed. Whether you’re sipping coffee in cosmopolitan cafés, hiking through the nature or visiting historic sites of Kosovo, you’ll find a land of surprising beauty.

Currency

Kosovo currency is Euro. If you come from a country where is used a different currency, then you can change them into Euros at any bank or exchange office.

9 ani de ASIRYS

În acest an sărbătorim 9 ani de activitate. Pe 26 februarie 2009, asociaţia noastră a obţinut certificatul de înregistrare fiscală, însă a...